Dohody

Služby kraniosakrální biodynamiky a intuitivní mezidruhové komunikace: Dohody spolupráce

* Pořadí hodnot nesouvisí s jejich významem nebo hierarchií, seřazení hodnot je spontánní. *

Ctím a chráním soukromí lidí i zvířat zachováním mlčenlivosti v průběhu i po ukončení spolupráce. 

Ctím rovnost a vzájemnou propojenost. Pracuji pro nejvyšší blaho všech cítících bytostí, zájem jednoho (jedince nebo druhu) pro mne nemá prioritu nad celkem.

Mým záměrem je komunikovat se soucitem pro všechny zúčastněné, tj. bez stranění, rad, hodnocení a osobních interpretací. Ctím věci, které nemohu změnit.

Pracuji podle svých nejlepších schopností a možností v každém okamžiku, s otevřeností zpětné vazbě, pokračuji v sebevzdělávání a rozvoji, osobně a profesně, aby mé dary byly předávány efektivně, se soucitem, respektem, radostí a v harmonii.

Zvířata jsou svobodné bytosti, respektuji jejich volby následovat svá životní poslání, rozhodnutí, cíle a přání.

Vstupuji pouze do témat a oblastí, kam jsem pozvána a respektuji přání kdykoli spolupráci ukončit.

Podporuji zapojení osoby do komunikace se zvířetem a přírodou a osvojení schopností mezidruhové komunikace.

Za interpretaci předaných vzkazů zvířete nesete plnou zodpovědnost jako jeho společník a opatrovník. Pokud se na základě předaných informací rozhodnete pro změny ve svém životě nebo životě zvířete, přijímáte a nesete za ně plnou zodpovědnost.

Nejsem zdravotník kvalifikovaný k vynášení zdravotních diagnóz. Mé služby nenahrazují zdravotní péči. V případě zdravotních potíží konzultujte lékaře či veterinárního lékaře. Za svoje psychické zdraví zodpovídáte Vy sami, v případě potřeby vyhledejte kvalifikovaného odborníka.

Jakékoli rozhodnutí o zdravotním stavu či terapii které jako opatrovník zvířete nebo dítěte uděláte, zůstává Vaší zodpovědností. 

Ctím svoje schopnosti intuice, empatie a telepatie. Informace ke mně přichází v pocitech, obrazech, slovech, přímým věděním. Nenásleduji žádné protokoly ani předem dané postupy.

Pro moji práci neexistují ověřené vědecké důkazy a můj záměr není důkazy sbírat ani o vědeckosti přesvědčovat.

Nepropaguji potravinové diety, doplňky stravy, náboženství ani jiné komerční či ideologické produkty.

Kateřina Tejkalová, 05.05.2021